جزوه بذر شناسی دکتر حسنینی مقدم
ساختمان بذر
بذر واحد تکثیر و پراکنش تولید کننده گیاهان دارای بذر یا Spermatophyta می باشد.گیاهان تولید کننده بذر شامل بازدانگان
( Gymnosperms ( و نهان دانگان) Angiosperms ( هستند.بذر تخمک بالغ تلقیح شده است
تخمک ها در گیاهان بذر دار شامل گامتوفیت ماده هستند که بوسیله بافت خورش ویک یا دو پوسته احاطه شده است. در گیاهان
گل دار تلقیح دو گانه منجر به تشکیل جنین دیپلوئید و آندوسپرم تری پلوئید میشود.
اصول زراعت تالیف دکتر محمد رضا خواجه پور
مطالبی در مورد کتاب اصول زراعت تالیف دکتر محمد رضا خواجه پور
مطالب نوشته شده در پایین به صورت خلاصه و با رعایت اصل نگاشته شده است از قسمت مقدمه تا به
پایان
فصل اول
مقدمه
گیاهان وحشی دارای نا یکنواختی در رسیدگی بذر هستند که احتمال از فرار از عوامل نا مساعد محیطی
را بوجود می اورد
و تا حدودی می توانیم به این نکته اشاره کنیم که عواملی چون هوا و حرارت و باد و اب و نور و خاک و
مواد غذایی و انسان در رویش گیاهان مهم است
و می توانیم به این نکته اشاره کنیم که نیاز غذایی گیاهان در دوران مختلف رشد متفاوت است
و گیاهان به دو صورت گیاهان با گل انتهایی و یا رشد محدود و گیاهان با رشد نا محدود تقسیم می شوند
و همچنین باید به این نکته اشاره شود که رشد برگی کامل مقداری انرژی برای مرحله رشدی بعدی
ایجاد می کند
و نکته دیگر در اینجا این است که وجود مقدار زیادی از مواد ازتی در مرحله پایانی رشد در چغندر قند
با عث ایجاد رشد رویشی در چغندر شده که از میزان قند ریشه می کاهد
و ما به دو روش می توانیم بر تعداد و یا بر میزان محصولات کشاورزی بافزاییم 1- با افزایش سطح زیر
کشت 2- با افزایش عملکرد در والحد سطح
جزوه گياهان دارويي
جزوه: گياهان دارويي
انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ويژه بهورزان شاغل خانه هاي بهداشت
تهيه شده جهت دوره آموزشي
" آشنايي با داروهاي گياهي در پيشگيري و درمان بيماريها "
مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
واحد آموزش بهورزي
زمستان 2931

کمی در باره ما!
مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشت و توسعه گیاهان دارویی مرتعی زاگرس