مراکز علمی
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتیستاد گیاهان داروییستاد گیاهان دارویی

آدرس وبسایت:
chtm.isti.ir

*****************************************************************************************
انجمن گیاهان داروییانجمن گیاهان دارویی

آدرس وبسایت:
www.imps.ir

کمی در باره ما!
مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشت و توسعه گیاهان دارویی مرتعی زاگرس